Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021
Ngày cập nhật 23/01/2021

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của UBND xã 

 

 

 

 

         I. MỤC TIÊU, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG

         1. Mục tiêu 1: Phấn đấu 7/7chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

1. Xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các cơ quan đơn vị, các thôn thuộc UBND xã.

 

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

 

 

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

 

- Ban hành đầy đủ các văn bản triển khai KT - XH

- Tổ chức hội nghị

 

Tháng 01/2021

2. Phân công nhiệm vụ, đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

 

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

Quyết định phân công nhiệm vụ theo dõi, Chương trình công tác của UBND xã năm 2021

 

 

Tháng 01/2021

 

3. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Tháng 11/2021

 2. Mục tiêu 2: Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND xã được giải quyết đúng hạn.

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

1. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã. 

2. Kiểm soát về quy trình thực hiện, thời gian giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện đúng quy trình

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện đúng hạn

 

 

 

Thường

xuyên

Theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND xã công bố mức độ hài lòng của công dân, tổ chức.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng

Hàng tháng/ quý

 

 

Báo cáo kết quả tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo định kỳ.

 

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

 

 

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

Số lượng hồ sơ được giải quyết

- Báo cáo tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kế quả hiện đại

 

 

Hàng tháng, quý, năm

 3. Mục tiêu 3: Niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo quy định của UBND tỉnh.

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

 Thực hiện niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.  

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

 

Bảng niêm yết

Thường

xuyên

 

 4. Mục tiêu 4: Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đạt trên 95% khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã.

 

 

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

1. Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá mức độ hài lòng theo định kỳ.

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

 

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

 

- Số lượng phiếu đánh giá mức độ hài lòng

- Báo cáo kết quả

 

Thường

xuyên

    5. Mục tiêu 5: Phấn đấu giải quyết đạt trên 85% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND xã.

 

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

1. Tham mưu UBND xã văn bản chỉ đạo, trả lời các vướng mắc liên quan đến đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo tình hình giải quyết đơn trong năm.

 

 

Bộ phận Tư pháp

 

 

Các ban ngành, bộ phận thuộc UBND xã

- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- Báo cáo kết quả

 

 

Thường

xuyên

 

6. Mục tiêu 6: 100% văn bản điện tử của UBND xã (trừ các văn bản mật) được ký số và luân chuyển trên môi trường mạng.

 

 

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

Thời gian hoàn thành

Tất cả các văn bản do UBND xã ban hành phải được ký số và phát hành trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của UBND xã.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê; Văn thư - lưu trữ

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê

 

Số văn bản điện tử được ký số phát hành trên phần mềm

 

 

Thường

 xuyên

        7. Mục tiêu 7: 100% các ban ngành, bộ phận chuyên môn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

 

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

 

Thời gian hoàn thành

 

 

Sử dụng Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp trong hoạt động công vụ.

 

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê;

 

 

Các ban ngành, đoàn thể, bộ phận,  thuộc UBND xã

Thống kê hàng quý việc đăng nhập sử dụng Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp

 

 

 

Thường

xuyên

 

        8. Mục tiêu 8: 100% cán bộ, công chức xã sử dụng Thư điện tử công vụ.

 

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

 

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

 

Thời gian hoàn thành

1. Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan sử dụng thư điện tử công vụ trao đổi công vụ.

 2. Đề nghị hủy hoặc khởi tạo mới tài khoản khi có thay đổi nhân sự của cơ quan.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê; Văn thư - lưu trữ

 

Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan

 

Tỷ lệ cán bộ, công chức có đăng nhập tài khoản

 

Trong năm 2021

 

       9. Mục tiêu 9: 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

      

 

Nội dung công việc

Ban ngành,

bộ phận

tham mưu

chủ trì

Ban ngành, bộ phận

phối hợp

 

Cách đo lường

 

Thời gian hoàn thành

 

Phổ biến, tuyên truyền và nâng cao hiêu quả công tác triển khai các văn bản quy định của cấp trên.

 

Bộ phận Văn phòng - thống kê;

Các ban ngành, bộ phận liên quan; các cán bộ, công chức và nhân viên

Kết quả đánh giá, xếp loại Cán bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

Tháng 12/2021

 II. BIỆN PHÁP THEO DÕI MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 1. Căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2020 và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của UBND xã. UBND xã yêu cầu các ban ngành, các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

 2. Các ban ngành, bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật và rà soát các thủ tục hành chính của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã hủy bỏ, thay thế hoặc bổ sung, công bố mới để cải tiến, xây dựng quy trình hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

3. Ban chỉ đạo ISO xã chỉ đạo việc tổ chức đánh giá nội bộ, họp rà soát, xem xét khắc phục sự không phù hợp (nếu có) theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2015 tại UBND xã./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.178
Truy cập hiện tại 5