Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/04/2021
 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUÝ I/ 2021 TẠI UBND XÃ QUẢNG PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 11 /UBND ngày  05 /3/2021 của UBND xã)

STT

Chỉ tiêu thống kê

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm)

Kết quả thống kê

Ghi chú

Đơn vị tính

Số liệu

 

 1.  

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

 

 

 

 1.  

Kế hoạch CCHC

 

   

01

Các nhiệm vụ giao trong Kế hoạch CCHC của UBND huyện và các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương

 1.  

Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch

Nhiệm vụ

07

 

 1.  

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Nhiệm vụ

04

 

 1.  

Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành

Văn bản

01

 

 1.  

Kiểm tra CCHC

 

01

 

 1.  

Ban hành Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC

Cơ quan, đơn vị

01

 

 1.  

Đảng ủy/HĐND xã/UBMTTQ Việt Nam xã/Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC của UBND xã

Cơ quan, đơn vị

 

Áp dụng đối với cấp xã

 1.  

Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Vấn đề

 

 

 1.  

Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong

Vấn đề

 

 

 1.  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

 

 

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh hoặc các ý kiến chỉ đạo giao cho UBND huyện thực hiện, trên cơ sở đó UBND huyện giao lại cho cơ quan, đơn vị, địa phương nào chủ trì thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó có trách nhiệm tổng hợp khi báo cáo

 1.  

Tổng số nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ

 

 

 1.  

Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn

Nhiệm vụ

 

 

 1.  

Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn

Nhiệm vụ

 

 

 1.  

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức

 

80

 

 1.  

Số lượng phiếu khảo sát

Số lượng

 

 

 1.  

Hình thức khảo sát

Trực tuyến = 0

Phát phiếu = 1

Kết hợp = 2

0

 

 1.  

Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp

Không = 0

Có = 1

0

 

 1.  

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) thuộc thẩm quyền giải quyết của cá nhân, tổ chức

 

0

 

1.6.1

Số PAKN đã giải quyết

Số PAKN

 

 

1.6.2

Số PAKN chưa giải quyết

 

 

 

1.7

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

 

01

 

1.7.1

Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch

Nhiệm vụ

10

 

1.7.2

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Nhiệm vụ

4

 

1.7.3

Các hình thức tuyên truyền đã thực hiện

Hình thức

 

Tuyên truyền trên trang trên trang thông tin điện tử xã, các ban ngành, đoàn thể xã

 1.  

Cải cách thể chế

 

 

 

 1.  

Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành

Văn bản

0

 

 1.  

Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền

Văn bản

0

 

 1.  

Số VBQPPL đã rà soát

Văn bản

0

 

 1.  

Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát

Văn bản

0

 

 1.  

Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong

Văn bản

0

 

 1.  

Xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) và xử lý kết quả theo dõi THPL

Văn bản

0

Áp dụng đối với cấp xã

 1.  

Thực hiện các hoạt động về theo dõi THPL (Thu thập thông tin về tình hình THPL; Kiểm tra tình hình THPL; Điều tra, khảo sát tình hình THPL)

Văn bản

 

Áp dụng đối với cấp xã

 1.  

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

 1.  

Công khai TTHC và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ

 

 

 

3.1.1

Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp được công khai trên Trang thông tin điện tử

 

 

 

3.1.2

Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được công khai trên Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại Trụ sở

 

 

 

3.1.3

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Trang TTĐT của UBND cấp xã

 

 

Áp dụng đối với cấp xã

 1.  

Thống kê TTHC

 

 

Căn cứ theo Quyết định công bố của UBND tỉnh; chỉ thống kê theo cấp quản lý

 1.  

Số TTHC công bố mới

Thủ tục

 

 

 1.  

Số TTHC bãi bỏ, thay thế

Thủ tục

 

 

 1.  

Tổng số TTHC đang có hiệu lực

Thủ tục

 

 

Trong đó

Số TTHC cấp tỉnh:

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp huyện:

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp xã:

Thủ tục

166

Giải quyết tại một cửa xã 152 thủ tục, liên thông 14 thủ tục 

 1.  

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

Căn cứ theo Quyết định công bố của UBND tỉnh; chỉ thống kê theo cấp quản lý

 1.  

Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

 1.  

Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

 1.  

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

Căn cứ theo Quyết định công bố của UBND tỉnh; chỉ thống kê theo cấp quản lý

 1.  

Số TTHC liên thông cùng cấp

Thủ tục

152

 

 1.  

Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

Thủ tục

14

 

 1.  

Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ

%

 

 

 1.  

Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa

%

 

 

 1.  

Kết quả giải quyết TTHC

 

 

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

99

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hẹn (ở cả 3 cấp).

%

100

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây dựng được giải quyết đúng hẹn (ở cả 3 cấp).

%

 

 

 1.  

Hồ sơ áp dụng chữ ký số trong các văn bản thông báo, gia hạn, xác minh hồ sơ, xin lỗi, trả kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm/Tổng số Hồ sơ cần thông báo, gia hạn, xác minh hồ sơ, xin lỗi, trả kết quả giải quyết TTHC

 

 

 

 1.  

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

 

 1.  

Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC

Thủ tục

80

 

 1.  

Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC

Thủ tục

 

 

 1.  

Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến

Thủ tục

 

 

 1.  

Số TTHC đã đồng bộ, cấu hình quy trình giải quyết

Thủ tục

 

 

 1.  

Hồ sơ TTHC được số hóa vào phần mềm (đảm bảo cả đầu vào và đầu ra)

 

109

Hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội, lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, lĩnh vực Địa chính - Xây dựng

 1.  

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

 1.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy

 

 

 

 1.  

Số cơ quan chuyên môn cấp huyện

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số ban quản lý trực thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số tổ chức liên ngành do cấp huyện thành lập

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện

Cơ quan, đơn vị

 

 

Trong đó

Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan, đơn vị

 

 

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015

%

 

 

 1.  

Số liệu về biên chế công chức

 

 

 

 1.  

Tổng số biên chế được giao trong năm

Người

22

 

 1.  

Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo

Người

20

 

 1.  

Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước

Người

00

 

 1.  

Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

22

 

 1.  

Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015

%

0,87

 

 1.  

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 1.  

Tổng số người làm việc được giao

Người

 

 

 1.  

Tổng số người làm việc có mặt

Người

 

 

 1.  

Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

 

 

 1.  

Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015

%

 

 

 1.  

Cải cách chế độ công vụ

 

 

 

 1.  

Vị trí việc làm của công chức, viên chức

 

 

 

 1.  

Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Tuyển dụng công chức, viên chức

 

 

 

 1.  

Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)

Người

 

 

 1.  

Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt.

Người

 

 

 1.  

Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên.

Người

 

 

 1.  

Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển).

Người

 

 

 1.  

Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt.

Người

 

 

 1.  

Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo

 

 

 

 1.  

Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển

Đã thực hiện = 1

Chưa thực hiện = 0

 

 

 1.  

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới

Người

 

 

 1.  

Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền).

 

 

 

 1.  

Số lãnh đạo UBND cấp huyện bị kỷ luật.

Người

 

 

 1.  

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện bị kỷ luật.

Người

 

 

 1.  

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ luật.

Người

 

 

 1.  

Cải cách tài chính công

 

 

 

 1.  

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Số lượng đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

 1.  

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

 

 

 

 1.  

Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Chưa = 0

Hoàn thành = 1

 

 

 1.  

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 100% UBND các huyện.

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã.

Chưa có = 0

2 cấp = 1

3 cấp = 2

 

 

 1.  

Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Chưa = 0

Đang làm = 1

Hoàn thành = 2

 

 

 1.  

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp UBND cấp huyện, UBND cấp xã được cấp chứng thư số.

Đơn vị

 

 

 1.  

Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP).

Chưa = 0

Đang làm = 1

Hoàn thành = 2

 

 

 1.  

Số liệu về trao đổi văn bản điện tử

 

 

 

 1.  

Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã

 

 

 

Trong đó

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh

%

 

 

Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện.

%

 

 

 1.  

Tổng số văn bản đi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Văn bản

 

 

Trong đó

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử).

%

 

 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy

%

 

 

 1.  

Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh

 

 

 

 1.  

Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống

%

 

 

 1.  

Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống

%

 

 

 1.  

Dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

 1.  

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3

TTHC

 

 

 1.  

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4

TTHC

 

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3

%

 

 

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4

%

 

 

 


         
         

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.191
Truy cập hiện tại 3