Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN ĐẾN NĂM 2020
Ngày cập nhật 03/01/2019

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển bền vững trên cơ sở lợi thế so sánh của địa phương và liên kết phát triển với các địa phương lân cận phát huy tốt các nguồn nội lực, tích cực huy động các nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới.

2. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tiến tới xây dựng cơ cấu kinh tế Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp vào năm 2020. Lấy phát triển dịch vụ, công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao vai trò, tỷ trọng của khu vực dịch vụ thành ngành kinh tế chủ đạo. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững thâm canh, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường.

3. Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đầu tư phát triển các công trình phúc lợi công cộng, chú trọng vùng ven biển, đầm phá còn nhiều khó khăn.

4. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa gắn kết chặt chẽ với quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung đầu tư chỉnh trang, xây dựng thị trấn Sịa xứng tầm là đô thị Trung tâm huyện và trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Huế. Hình thành mạng lưới đô thị đều khắp trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển các tiểu vùng lãnh thổ và khu vực nông thôn.

5. Phát huy nhân tố con người, coi trọng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chú trọng đào tạo lao động trong các ngành dịch vụ, du lịch, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn.

6. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội tạo công ăn, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

7. Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo vệ và tôn tạo các cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hoá-lịch sử. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương.

8. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Xây dựng huyện Quảng Điền phát triển toàn diện kinh tế, xã hội gắn với phát triển bền vững kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại xây dựng thị trấn trung tâm Sịa hướng tới đạt chuẩn đô thị loại IV giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc môi trường sinh thái, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đến năm 2015, xây dựng Quảng Điền cơ bản trở thành huyện nông thôn mới đến năm 2020, trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu kinh tế

- Về tăng trưởng kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2015 đạt 14-15%/năm, thời kỳ 2016-2020 đạt trên 16-17%.

- Về cơ cấu kinh tế: Đến năm 2015, tiếp tục duy trì cơ cấu kinh tế Nông nghiệp-Dịch vụ-Công nghiệp, trong đó: nông nghiệp khoảng 37,5%, dịch vụ chiếm 36,3%, công nghiệp-xây dựng chiếm 26,2%.

- Đến năm 2020, cơ cấu chuyển dịch sang hướng Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp, trong đó dịch vụ chiếm tỷ trọng cao 40-42%, công nghiệp chiếm 30-31% nông nghiệp giảm còn 28-30%.

- Thu nhập/người (tính theo VA- giá HH):  Đến năm 2015 đạt 28,4 triệu đồng/năm năm 2020 đạt 78 triệu/năm, tăng bình quân 14 - 15%/năm.  

- Thu ngân sách trên địa bàn: Tăng bình quân đạt 20%/năm trở lên, năm 2015 đạt trên 35 tỷ đồng năm 2020 đạt khoảng 90 tỷ đồng.

b) Mục tiêu về xã hội:

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 xuống dưới 1,1%, ổn định tăng dân số khoảng 0,8% thời kỳ 2016-2020.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 5% năm 2015 đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn hiện nay).

- Đến năm 2015 có trên 50% số trường học đạt chuẩn giáo dục quốc gia, năm 2020 có trên 80% số trường, trong đó có 6 trường mầm non, trên 10 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45% vào năm 2015 và tăng lên 65-70% vào năm 2020 mỗi năm giải quyết việc làm cho 1.500-1.600 người.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 10% năm 2015, còn 5-6% năm 2020. Đến 2015 có 100%  xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Đến năm 2015, xây dựng Quảng Điền cơ bản đạt huyện nông thôn mới.

- Tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 đạt trên 25%, năm 2020 đạt trên 50%.

c) Mục tiêu về môi trường:

- Đến năm 2015, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh trên 99% có 100% số xã tổ chức điểm thu gom, trung chuyển rác thải 90% trang trại, gia trại chăn nuôi xây dựng hầm biogas. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở các khu, cụm công nghiệp-TTCN đạt 80%. Các khu, cụm công nghiệp-TTCN đều có công trình xử lý nước thải. Đến năm 2020, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu về môi trường.

- Bảo tồn nguồn gien thủy đặc sản đầm phá bảo vệ các bãi giống, bãi đẻ thủy sản tự nhiên. Xây dựng khu bảo tồn đất ngập nước cửa sông Ô Lâu.

- Bảo vệ và trồng rừng phòng hộ ven phá, ven biển trồng cây xanh tạo cảnh quan du lịch, cải thiện môi trường.

- Nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt trên 25%.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚNG ĐỘT PHÁ

1. Các trọng điểm phát triển

Trọng điểm 1: Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh phát triển đô thị, cải thiện môi trường hấp dẫn đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển.

Trọng điểm 2: Phát triển mạnh dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ đạo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trọng điểm 3: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trọng điểm 4: Chú trọng phát triển công nghiệp-TTCN, tạo nền tảng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội.

Trọng điểm 5: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng kinh tế.

2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực

a) Lĩnh vực Nông nghiệp

- Nông nghiệp là ngành kinh tế thế mạnh cần tập trung phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển bền vững. Phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác bình quân đạt trên 65 triệu đồng/ha.

- Ổn định diện tích gieo trồng lúa khoảng 6.900-7.000 ha. Hình thành vùng sản xuất lúa tập trung ở Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Phước. Phát triển rau đậu thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, rau an toàn, chất lượng hình thành vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở các xã Quảng Thọ, Quảng Thành.

- Phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại, nuôi công nghiệp, tạo hàng hóa qui mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phát triển mạnh chăn nuôi bò tập trung ở các xã Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng Lợi. Duy trì phát triển đàn gà, vịt đẻ trứng, xây dựng thương hiệu trứng gia cầm.

- Phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Phấn đấu sản lượng khai thác biển đạt 4.000-4.500 tấn/năm sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 1.600-1.800 tấn/năm. Ổn định khai thác hợp lý thủy sản sông, đầm. Hình thành vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Quảng Thái, Quảng Vinh, Quảng Lợi. Gắn phát triển thủy sản với bảo vệ nguồn lợi biển và nguồn gen thủy đặc sản đầm phá.

- Bảo vệ tốt vốn rừng hiện có. Trồng rừng phòng hộ ở vùng cát ven biển, vùng cát nội đồng. Trồng rừng ngập mặn ven phá Tam Giang và trồng cây ngập nước ở vùng cửa sông Ô Lâu.

b) Lĩnh vực dịch vụ

- Phát triển dịch vụ từng bước giữ vai trò kinh tế chủ đạo. Lao động trong khu vực dịch vụ chiếm 40-45% tổng lao động xã hội. Khu vực dịch vụ đóng góp 40-45% vào tổng thu ngân sách của địa phương.

- Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh mạng lưới chợ nông thôn. Hoàn thiện Trung tâm thương mại huyện. Hình thành các trung tâm thương mại-dịch vụ tổng hợp, các siêu thị vừa và nhỏ ở trung tâm xã, trung tâm tiểu vùng. Qui hoạch chi tiết và từng bước đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và phát huy hiệu quả Khu dịch vụ tổng hợp Đông Quảng Lợi.

- Ổn định và phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh, đặc thù như lễ hội "Sóng nước Tam Giang", du lịch cộng đồng gắn với hoạt động các kỳ Festival Huế. Hình thành một số cụm, điểm du lịch trọng điểm ở Quảng Ngạn, Quảng Công, Cồn Tộc (Quảng Lợi), Khu bảo tồn đất ngập nước cửa sông Ô Lâu, các làng nghề.

c) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

- Phát triển công nghiệp-TTCN và làng nghề, tạo bước chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2015, mỗi xã có ít nhất 1 làng đạt tiêu chí làng nghề số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng gấp đôi so với năm 2010, trong đó có trên 30% doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 3 - 5 tỷ đồng. Đến năm 2020, ngành công nghiệp - xây dựng thu hút từ 22 - 25% tổng lao động xã hội.

- Phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến nông thủy sản, thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi các ngành, nghề có khả năng cạnh tranh như xây dựng, cơ khí gia công, sửa chữa sản xuất vật liệu xây dựng mộc mỹ nghệ trang trí nội thất.

- Củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống đan lát Bao La, Thuỷ Lập làm bún bánh Ô Sa trồng hoa và cây cảnh ở La Vân Hạ v.v.

- Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng và đầu tư phát triển vào khu công nghiệp Quảng Vinh, cụm tiểu thủ công nghiệp An Gia hình thành điểm TTCN Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thành, Quảng Phú.

3. Dân số, lao động và các vấn đề xã hội

a) Dân số và lao động: Phát triển toàn diện và không ngừng nâng cao chất lượng dân số và lao động cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Tiếp tục giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nhất là ở những vùng có tỷ lệ sinh cao tiến tới ổn định quy mô dân số hợp lý. 

Chuyển đổi mạnh cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và dịch vụ. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm lực lượng lao động trẻ, đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật, quản lý có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và hội nhập quốc tế.

Thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về giảm nghèo. Xây dựng các chương trình phát triển kinh tế gắn với các chương trình phát triển xã hội, tạo cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 1.500-1.600 lao  động.

b) Giáo dục và đào tạo: Qui hoạch chi tiết mạng lưới trường, lớp gắn với thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa xây dựng xã hội học tập thường xuyên. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, từng bước phổ cập mức độ 2. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học. Chú trọng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thực hiện tốt phân luồng đào tạo sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

c) Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Xây dựng mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở đạt chuẩn y tế Quốc gia. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt công tác y tế dự phòng, thực hiện hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia. Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng.

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Bệnh viện huyện, các trạm y tế xã, thị trấn theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế đủ điều kiện để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết hợp tốt giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.

d) Văn hóa - Thể thao: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Xây dựng hoàn chỉnh Nhà văn hóa trung tâm, Trung tâm thể thao huyện xây dựng các cụm thiết chế văn hóa xã, các công trình thể thao, khu vui chơi giải trí v.v.

4. Khoa học và Công nghệ

Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học - công nghệ vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Khuyến khích sử dụng công nghệ sạch, công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng, ít gây ảnh hưởng môi trường.

Chú trọng áp dụng, lai tạo, du nhập các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện của địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa đổi mới mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp. Sử dụng các chế phẩm sinh học hạn chế ô nhiễm môi trường.

Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế-xã hội, nhất là trong công tác quản lý, điều hành ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến. Khuyến khích phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân.

5. Bảo vệ tài nguyên, môi trường

Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bảo tồn, tái tạo nguồn gien thủy đặc sản đầm phá Tam Giang, hệ sinh thái đất ngập nước cửa sông Ô Lâu. Bảo vệ môi trường, cảnh quan kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường.

Nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp nước sạch xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải. Tăng cường quản lý và xử lý chất thải rắn tại các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, các cụm, điểm du lịch.

Xây dựng các công trình thủy lợi chống ngập úng, sạt lở bờ sông, ngăn mặn xử lý chống sạt lở bờ biển nâng cấp, xây dựng các hồ chứa nước tiếp tục gia cố, xây dựng hệ thống đê sông, ven phá và đê nội đồng kiên cố hóa hệ thống kênh mương trồng rừng phòng hộ ven biển, đầm phá.

Chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

6. Quốc phòng - An ninh

Củng cố, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự-an toàn xã hội. Bố trí các công trình kinh tế chú ý đến yếu tố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Xây dựng khu hậu cứ-phòng thủ, khu huấn luyện, diễn tập chiến đấu. Tham gia tích cực công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ

1. Phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung

Phát triển mạng lưới đô thị phù hợp với định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng hạ tầng thị trấn trung tâm Sịa theo hướng đạt tiêu chí đô thị loại 4 thành lập mới thị trấn Thanh Hà quy hoạch hình thành các đô thị mới ở Quảng Phú, Quảng Ngạn quy hoạch bố trí các điểm dân cư tập trung, các trung tâm xã, trung tâm tiểu vùng gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn.

- Đô thị trung tâm Sịa. Xây dựng, phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm huyện, trung tâm vùng ven phá Tam Giang phía Bắc tỉnh, đô thị vệ tinh lan tỏa của thành phố Huế. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-TTCN, thương mại, du lịch, cung cấp lương thực-thực phẩm, nguồn nhân lực, dịch vụ đô thị trong sự gắn kết với thành phố Huế và vùng lân cận. Quy mô dân số năm 2020 khoảng 13-15 nghìn người.

- Thị trấn Thanh Hà: Quy hoạch thành lập mới trước năm 2015, giữ vai trò là trung tâm tiểu vùng, đô thị cửa ngõ phía<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> của huyện. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển các ngành công nghiệp, TTCN, làng nghề. Quy mô dân số năm 2020 có khoảng 12-14 nghìn người.

- Hình thành, phát triển điểm đô thị, các trung tâm xã, tiểu vùng. Đầu tư kết cấu hạ tầng ở trung tâm các xã theo các tiêu chí đô thị, tiến tới hình thành đô thị mới Phú Thuận (Quảng Phú), Vĩnh Tu ( Quảng Ngạn ) sau năm 2020. Phát triển hình thái đô thị ở khu vực Đông Vinh, Đông Phước, chợ Nịu, Tân Xuân Lai, Cồn Gai  v.v. tạo hạt nhân thúc đẩy đô thị hóa khu vực nông thôn.

2. Phát triển các tiểu vùng kinh tế

- Xây dựng vùng đô thị trung tâm thị trấn Sịa trở thành vùng kinh tế trọng điểm của Huyện, tạo động lực phát triển lan tỏa đến các vùng khác. Thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Quảng Vinh, cụm TTCN An Gia, tạo hạt nhân tăng trưởng kinh tế khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm thương mại tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động v.v.

- Phát triển vùng đồng bằng trọng điểm lương thực theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, trở thành vùng nông nghiệp thâm canh cao. Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, chất lượng cao hình thành vùng chuyên canh rau đậu thực phẩm phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hình thức trang trại v.v. tạo sản lượng hàng hóa lượng thực, thực phẩm lớn cung cấp cho đô thị Huế và toàn tỉnh.

- Phát kinh tế trang trại vùng cát nội đồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Hình thành vùng chuyên canh tập trung cây công nghiệp ngắn ngày phát triển đa dạng các vật nuôi đặc sản trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Kêu gọi đầu tư phát triển khu dịch vụ tổng hợp Đông Quảng Lợi v.v. tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Khai thác toàn diện tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển-đầm phá trở thành vùng kinh tế tiềm lực. Xúc tiến đầu tư cầu Vĩnh Tu vượt phá, tạo thuận lợi giao lưu kết nối liên vùng. Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thuỷ sản phát triển trồng rau, hoa, cây thực phẩm cao cấp mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp truyền thống và du nhập các nghề mới từng bước hình thành khu nghỉ dưỡng biển-du lịch sinh thái tại Quảng Công, Quảng Ngạn.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG

1. Giao thông

Nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 2) mở rộng đường Tứ Phú - Quảng Vinh - Sịa nâng cấp, xây dựng đường tránh lũ, cứu nạn Phong - Quảng (Phong Thu - Sịa) cải tạo, nâng cấp quốc lộ 49B tỉnh lộ 4B (Sịa - Bao Vinh) xây mới đường từ cầu Thủ Lễ đến cầu Hà Đồ (dọc bờ hữu sông Diên Hồng) xây mới đường nối đường Nguyễn Chí Thanh với Quốc lộ 1A (qua Hương Toàn-Hương Trà). Nâng cấp, xây mới các tuyến đường từ trung tâm Huyện đến trung tâm các xã, các tuyến đường liên xã.

Nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông đô thị tại thị trấn Sịa chỉnh trang hè phố, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh. Quy hoạch các trục đường chính tại trung tâm các xã gắn với hình thành các tuyến phố, tạo cơ sở hạ tầng hình thành các đô thị mới.

Thu hút đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu, cầu sông Bồ, cầu Đức Trọng nâng cấp các cầu phù hợp với cấp đường. Xây dựng mới bến xe trung tâm tại thị trấn Sịa và các bãi đỗ, điểm dừng xe. Xây dựng các bến đò, bến thuyền tàu du lịch&hellip

2. Cấp điện

Cải tạo, xây dựng mới mạng lưới cấp điện đạt chuẩn. Xây dựng thêm một số trạm biến áp, đường dây 220-110kV, mở rộng lưới điện hạ thế, đưa điện lưới đến các khu dân cư mới, khu tái định cư đáp ứng đủ điện cho sản xuất công nghiệp, phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, phát triển kinh tế trang trại. Đến năm 2015 đảm bảo 100% hộ được sử dụng điện an toàn. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học.

3. Hạ tầng bưu chính, viễn thông

Xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính-viễn thông theo hướng hiện đại, đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng cao. Nâng cao chất lượng,  hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã.

4. Thủy lợi

Xây dựng hệ thống thủy lợi Ninh Hòa Đại, giải quyết tiêu thoát lũ nhanh  công trình thủy lợi Tây Hưng (giai đoạn 2) kè chống sạt lở bờ sông. Nâng cấp các hồ chứa mở rộng 2 cống An Xuân, Quán Cửa xây mới 2 cống tiêu Hàng Tổng, Thanh Hà. Xây dựng hệ thống đê sông, đê ngăn mặn ven phá nâng cấp, xây mới các trạm bơm tiếp tục kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng. Xây dựng các hồ chứa thuỷ  lợi, cấp nước xử lý chống sạt lở bờ biển xây dựng các âu thuyền tránh bão cho vùng ven biển Quảng Công, Quảng Ngạn.

5. Cấp nước

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch trên khắp các vùng. Huy động nguồn lực trong dân để xây dựng mạng lưới dẫn nước về các thôn xóm, hộ gia đình. Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản hoàn thành cấp nước trên địa bàn toàn huyện, đạt 100% số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 

 6. Hạ tầng vệ sinh môi trường

- Chất thải: Quy hoạch mạng lưới thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 2 điểm trung chuyển rác tập trung, từng thôn có điểm thu gom rác thải. Xây dựng bãi chôn lấp rác thải tập trung qui mô 2,5 ha tại khu vực Quảng Vinh-Quảng Lợi. Tiến tới thực hiện thu phí vệ sinh môi trường.

- Nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho thị trấn Sịa tiến tới xây dựng hệ thống thoát riêng cho nước mưa và nước thải sinh hoạt đô thị. Các khu, cụm công nghiệp-TTCN đều có công trình xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại cải tiến trước khi đổ vào nguồn nước chung. Vận động nhân dân thực hiện xây dựng đủ 3 công trình vệ sinh: nhà tắm, hố xí, bể nước đạt chuẩn vệ sinh môi trường.

- Nghĩa trang: Quy hoạch sắp xếp lại các nghĩa trang, nghĩa địa. Xây dựng một số nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. Thực hiện di dời, quy tập các mồ mả nằm xen kẽ trong các khu dân cư vào các nghĩa trang tập trung. Từng bước thành lập Ban quản trang và xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang.

VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Các chương trình trọng điểm

1) Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị và xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng.

2) Chương trình thâm canh, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

3) Chương trình phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ đạo.

4) Chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề.

5) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các lĩnh vực xã hội.

6) Chương trình nâng cao năng lực phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong mỗi thời kỳ, mỗi năm, theo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện 1-2 chương trình trọng điểm để đạt được các mục tiêu cơ bản, tạo những bứt phá phát triển cho kinh tế - xã hội Huyện.

VII. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp huy động vốn đầu tư

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, dự án quan trọng, thiết yếu tạo tác động tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

- Quy hoạch tạo quỹ đất, thực hiện đổi đất lấy hạ tầng, tăng thêm nguồn vốn cho xây dựng cơ bản.

- Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh từ các chương trình, dự án quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ.

- Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn viện trợ chính thức (ODA), nguồn phi Chính phủ (NGOs) v.v.

- Vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, con em Quảng Điền trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các quỹ từ thiện v.v. tham gia đầu tư, hỗ trợ vốn nhằm tăng thêm nguồn lực cho phát triển.

2. Giải pháp quy hoạch

Làm tốt công tác quy hoạch, tạo cơ sở để triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể kết hợp tốt phát triển ngành, phát triển các vùng nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, cục bộ.

3. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Quan tâm đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn hỗ trợ đào tạo hình thành lực lượng lao động có tay nghề đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý có trình độ. Có cơ chế chính sách ưu đãi trọng dụng, thu hút người tài khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ các HTX, chủ trang trại chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành.

4. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ

Xây dựng các chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Chú trọng áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ tin học, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ sạch, mô hình tổ chức, quản lý tiên tiến, hiệu quả. Khuyến khích các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước

Củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải tiến phương thức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng lực thi hành công vụ, tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện công khai, minh bạch về quy trình thủ tục, triển khai dự án, quản lý đầu tư. Tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý, điều hành triển khai mô hình &ldquoMột cửa điện tử&rdquo để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ.

6. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác, liên kết với các địa phương trong tỉnh và cả nước, đặc biệt với thành phố Huế, các địa phương lân cận và các đô thị lớn trong vùng vận động, mời gọi các đối tác đầu tư có tiềm lực, nhất là các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.

7. Tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tuyên truyền, phổ biến công khai, rộng rãi các mục tiêu, định hướng quy hoạch, tạo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước huy động toàn xã hội tham gia của vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.140
Truy cập hiện tại 4