Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Ngày cập nhật 18/01/2019

1. Mục tiêu chung

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh mở rộng quy mô, tăng hệ số sử dụng đất, bảo vệ môi trường sinh thái, sắp xếp tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp đồng bộ, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Trồng trọt

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường đầu tư thâm canh tăng năng suất và hiệu quả cây trồng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp như: TH5, Hà Phát 3, Khang dân, HT1; Đưa vào gieo sạ thí điểm một số loại giống có năng suất chất lượng cao như: Đài Thơm 8, NA2 và các loại giống phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên của địa phương và thị trường dễ tiêu thụ; gieo sạ 100% diện tích giống ngắn ngày cả 02 vụ; hướng dẫn bà con phun thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình kỹ thuật, bón phân cân đối, bón vôi để xử lý chua phèn và nhiễm mặn; thực hiện việc cày lật, cày ướp toàn bộ diện tích; vận động nhân dân nâng cấp máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, tạo chuyển biến về chất lượng trong sản xuất và giá trị sản phẩm hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch thêm vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chí cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị hàng hóa với tổng diện tích là 52 ha, trong đó HTX Đông Phước liên kết với Công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 27 ha giống lúa Ma Lâm 48, Trung tâm khuyến nông tỉnh 05 ha giống lúa Khang Dân tại xứ đồng Chon, Bàu, Mụ mày; HTX Mai Phước liên kết với Công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 20 ha giống Hà Phát 3 tại xứ đồng Tam Tứ Đạt, Thạch Bàn, ruộng Mơn, Khu Trì Nội - Ngoại; nhân rộng mô hình trồng hành lá ở xứ đồng Cồn giữa HTX Đông Phước; tiếp tục vận động chuyển đổi 17 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản ở khu vực HTX Mai Phước, trước mắt đắp bờ bao để chuyển 06 ha ruộng cấy vùng Bàu Bộ Đội sang gieo sạ; sửa chữa trạm bơm tiêu Mai Dương để đảm bảo tiêu úng cho đồng ruộng.

Thường xuyên phát động phong trào diệt chuột; tuyên truyền vận động bà con có ý thức chấp hành tốt nội quy bảo vệ bờ vùng, bờ thửa và bảo vệ các tuyến đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân; chọn 2 hộ xây dựng vườn mẫu tại thôn Khuông Phò.

2.2. Chăn nuôi

Tiếp tục duy trì tổng đàn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức gia trại, trang trại tại địa điểm đã quy hoạch của huyện; vận động Nhân dân sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi (biogas) hoặc sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình nạc hóa đàn lợn, tăng tỷ lệ đàn lợn nái ngoại, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Ban chăn nuôi thú y xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng, theo dõi đàn gia  súc, gia cầm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn Nhân dân thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.3. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Ổn định diện tích ao đất nuôi trồng thủy sản nước lợ 158,8ha, chỉ đạo quản lý vùng nuôi, thả nuôi theo đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo quy trình kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm dịch và an toàn dịch bệnh, thực hiện mô hình nuôi xen ghép đa con với nhiều đối tượng nuôi như tôm, cua, cá ... khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường, hạn chế dịch bệnh; duy trì họp giao ban các tổ nuôi trồng thủy sản định kỳ khi xuống vụ để theo dõi, chỉ đạo hoạt động nuôi trồng có hiệu quả.

 Không khuyến khích nuôi trồng thủy sản bằng cách chắn lưới; cương quyết xử lý, nghiêm các trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm mặt nước và phát triển thêm nò sáo; củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của 3 Chi hội nghề cá Phước Lập, Mai Dương và Hà Đồ; tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi các hội viên thực hiện tốt quy chế đã cam kết.

2.4 Xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

        - Đường Cồn Hoang - trạm bơm Đông Phước 2.                      

        - Đê bao nội đồng Bạch Đằng.                                                  

- Duy tu kênh trạm bơm Đông Phước 1.

- Xây dựng hói Hàng Tổng giai đoạn 2.                                  

- Các HTX chủ động trích kinh phí để xây dựng trạm bơm mini, sửa chữa trạm bơm tiêu Mai Dương, mở rộng đường giao thông nội đồng để đảm bảo cho vận chuyển nông sản.

2.5. Công tác truyên truyền, vận động

- Tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân hiểu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi các vùng sản xuất kém hiệu quả, cơ giới hóa đồng ruộng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác.

- Đề cao vai trò của người Nông dân, Doanh nghiệp, HTX; xem đây là các chủ thể quan trọng của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các HTX nông nghiệp

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HTX theo đúng quy định của luật HTX năm 2012, thực hiện tốt công tác chuyển đổi mô hình, xây dựng cánh đồng lớn; chỉ đạo, điều hành sản xuất một cách có hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên đồng ruộng; chủ động liên kết với Doanh nghiệp để sản xuất, bao tiêu sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong sản xuất; tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ nông sản cho cho bà con nông dân. Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng nhanh giá trị trên một đơn vị diện tích phù hợp với điều kiện của HTX.

3.2. Đề nghị Mặt trận, đoàn thể xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các Hội viên, Đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019 bằng các việc làm cụ thể và có hiệu quả.

3.3. Các thôn trên địa bàn xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng và đồng thuận tham gia thực hiện Chương trình.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.138
Truy cập hiện tại 5