Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 13/05/2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;

- Xác định rõ trách nhiệm của các các cơ quan, ban, ngành, các cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

2. Yêu cầu

- Ban Chỉ đạo xã và tổ thống kê rà soát các thôn chủ động bám sát các nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn liên quan của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; lưu ý phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các thôn phải rà soát kỹ để đảm bảo không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, không để xảy ra trùng lặp đối tượng hưởng nhiều chính sách.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác truyền thông

 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND huyện, xã về triển khai chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Đảm bảo theo đúng nguyên tắc quy định tại Mục I, Nghị quyết số 42/NQ-CP, cụ thể:

a) Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

b) Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

c) Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia (nếu có).

3. Đối tượng, mức hỗ trợ

- Thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

- Ngoài các đối tượng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, căn cứ tình hình thực tế nếu có các trường hợp khó khăn nhưng không có trong danh mục quy định các đối tượng được hưởng thì các thôn chủ động phối hợp với cán bộ phụ trách chính sách Lao động - Thương binh Và xã hội xã lập danh sách, tổng hợp báo cáo UBND xã để báo cáo UBND huyện xem xét.

4. Trình tự thủ tục, hồ sơ và thời gian hỗ trợ

Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn của cấp trên có liên quan.

5. Nguồn kinh phí

a) Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết theo khoản 3, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho người sử dụng lao động vay theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo khoản 1, Điều 16, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

c) Nguồn kinh phí cho các đối tượng còn lại quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do ngân sách Trung ương, địa phương theo quy định tại điểm 4, Mục I của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

d) Từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận chính sách Lao động-Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các thôn trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã, Ban chỉ đạo xã những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượng.

- Phối hợp với Bộ phận Văn hoá -Thông tin xã, các thôn kịp thời tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng các chính sách được quy định đến toàn thể người dân, doanh nghiệp nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ được hưởng chính sách của các nhóm.

- Tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thôn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ các ngày 15 và ngày 30 hàng tháng về UBND xã.

2. Bộ phận Tài chính - Kế toán

Tham mưu với UBND xã tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả, đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chính sách theo hồ sơ đã được phê duyệt hỗ trợ; lập thủ tục chi trả, thanh, quyết toán; thủ tục thu hồi đối với những trường hợp cấp sai đối tượng, cấp trùng và nộp trả kinh phí.

3. Bộ  phân Văn hóa - Thông tin xã

Phối hợp các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và các chính sách hỗ trợ của địa phương (nếu có).

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

Chủ động phối hợp triển khai kế hoạch giám sát theo quy định từ quá trình triển khai xác định đối tượng, lập danh sách đến việc chi trả và thanh toán theo quy định của cấp trên.

5. Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xã về giải quyết chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Căn cứ vào nhiệm vụ và địa bàn được phân công, phối hợp, hỗ trợ các thôn triển khai thực hiện kế hoạch này; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo xã.

6. Các thôn

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tại thôn mình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn; thẩm định và chống trùng lặp các trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên, chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

b) Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân trên địa bàn.

c) Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị.  Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện, xã; Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách trục lợi cá nhân, tham ô, tham nhũng hoặc gây khó khăn cho các đối tượng.

d) Xác định các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách theo quy định; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

e) Ngoài các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg căn cứ tình hình thực tế tại thôn mình, nếu có trường hợp khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chủ động phối hợp với Bộ phận chính sách L Đ-TB và XH đề xuất, báo cáo UBND xã để kiến nghị UBND huyện xem xét.

g) Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ các ngày 15, ngày 30 hàng tháng về UBND xã qua Bộ phận chính sách Lao động -Thương binh và Xã hội xã để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này các thôn chủ động phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo UBND xã tình hình triển khai trước ngày 16/5/2020 thông qua Bộ phận chính sách Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp gửi cấp trên theo quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thôn kịp thời báo cáo về UBND xã, Ban chỉ đạo xã để chỉ đạo giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.188
Truy cập hiện tại 4