Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021
Ngày cập nhật 04/04/2021

 

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021

(Từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 15/3/2021)

___________

 

- Đơn vị báo cáo:

+ UBND xã Quảng Phước;

+ Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND huyện

Đơn vị tính: Số PAKN.

 

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

Lao động – Thương binh và xã hội

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

00

 

 

 

2

Đất đai - Xây dựng

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

00

 

 

 

3

 Hộ khẩu

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

00

 

 

 

3

Tư pháp - Hộ tịch

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

00

 

 

 

TỔNG CỘNG

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

          00

 

 

 

                                     
 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021

(Từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 15/3/2021)

___________

- Đơn vị báo cáo:

+ UBND xã Quảng Phước

+ Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND  huyện.

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

 

 

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

2

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

3

Lĩnh vực: Dân quân tự vệ

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

4

Lĩnh vực: Động viên quân đội

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

5

Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

6

Lĩnh vực: Kinh tế tập thể - Hợp tác xã

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

7

Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

8

Lĩnh vực: Phát triển nông thôn

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

9

Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

11

Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

00

 

 

00

07

 

07

00

00

 

 

12

Lĩnh vực: Trồng trọt

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

 

13

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

00

 

 

00

34

 

20

10

2

 

2

14

Lĩnh vực: Chính sách

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

15

Lĩnh vực: Dân tộc

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

16

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

17

Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

18

Lĩnh vực: Y tế

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

19

Lĩnh vực: Người có công

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

20

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

21

Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

22

Lĩnh vực: Thông báo thành lập tổ hợp tác

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

23

Lĩnh vực: TTHC liên thông chính sách hỗ trợ Covid-19

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

24

Lĩnh vực: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

25

Lĩnh vực: Chứng thực

00

 

 

00

     205

 

    205

00

00

 

00

26

Lĩnh vực: Đất đai

00

 

 

00

3

 

3

00

00

 

00

27

Lĩnh vực: Hộ tịch

00

 

 

00

94

 

94

00

00

 

00

28

Lĩnh vực: Khuyến nông

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

29

Lĩnh vực: Môi trường

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

30

Lĩnh vực: Nuôi con nuôi

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

31

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

32

Lĩnh vực: Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

33

Lĩnh vực: Tôn giáo

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

34

Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao

00

 

 

00

00

 

00

00

00

 

00

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

343

 

329

10

02

 

02

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.193
Truy cập hiện tại 4